Käyttäjän tili

Yleistä

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Esan Kirjapaino Oy:n (Y-tunnus 1008710-3, jäljempänä "Palveluntarjoaja") tarjoaman Kuvakuja.fi-nimisen palvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttöön.

Käyttäjä (jäljempänä "Asiakas") sitoutuu käyttämään Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti. Nämä käyttöehdot sisältävät Palveluun rekisteröitymistä ja Palvelun käyttöä koskevat ehdot.

Kuvakuja.fi-palvelun tarkoituksena on mahdollistaa käyttäjän sekä Palveluntarjoajan tuottamien sisältöjen (kuvat, viestit, kommentit, ja mahdolliset muut sisällöt) julkaiseminen ja jakaminen palvelun käyttäjien kesken.

Rekisteröityminen

Palveluun voi rekisteröityä antamalla rekisteröitymislomakkeessa vaaditut oikeat tiedot sekä hyväksymällä käyttöehdot. Hyväksymisen jälkeen nämä käyttöehdot tulevat sitoviksi ja käyttäjä on rekisteröitynyt Palvelun Asiakkaaksi. Palveluntarjoaja lähettää asiakkaalle tunnukset, joilla hän voi kirjautua palveluun.

Asiakkaan palveluun ilmoittaman nimimerkin on oltava hyvän tavan mukainen, eikä se saa harhauttaa Palveluntarjoajaa tai muita Käyttäjiä käyttäjiä luulemaan Asiakkaan olevan jokin toinen olemassa oleva henkilö tai yritys. Asiakkaalla ei voi olla useita samaan aikaan voimassa olevia käyttäjätunnuksia.

Asiakas saa käyttöönsä Palveluntarjoajan erikseen määrittämän levytilan kuvien tallentamista varten. Asiakas voi seurata käyttämänsä ja käytettävissä olevaa tallenustilan määrää.

Henkilötietojen rekisteröinti ja käsittely

Asiakkaan tiedot tallennetaan Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. Asiakasrekisterissä olevia tietoja käytetään mm. asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, asiakas- ja suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

Palveluntarjoajalla ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti, mikäli Asiakas on rekisteröityessään antanut suostumuksen tietojen markkinointikäyttöön. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön em. tarkoituksiin ilmoittamalla asiasta Palveluntarjoajan asiakaspalveluun.

Asiakkaan ilmoittamaa sähköpostiosoitetta käytetään Kuvakuja.fi-palvelun ensisijaisena viestintäkanavana. Asiakas vastaa ilmoittamansa sähköpostiosoitteen oikeellisuudesta.

Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Asiakkaan salasana on henkilökohtainen. Asiakkaalla on vastuu käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä siten, etteivät ne joudu ulkopuolisten tietoon. Asiakkaan tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle välittömästi, jos hän epäilee, että hänen salasanansa on joutunut kolmannen osapuolen tietoon. Asiakas vastaa aina kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä.

Palvelusta voi irtisanoutua milloin tahansa. Irtisanominen astuu voimaan, kun Palveluntarjoaja on kuitannut irtisanoutumisen.

Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan toimittama aineisto ei loukkaa tekijänoikeuksia, muita immateriaalioikeuksia tai ole muuten lain-, hyvien tapojen tai palvelun ohjeiden vastaista (esim. rasistista, pornografista tai rikokseen yllyttävää). Aineistolla tarkoitetaan tässä yhteydessä Palveluun tallennettavia tai siellä jaettavia tiedostoja ja tietoja (kuvatiedostot ja mahdolliset muut tiedostot sekä Käyttäjien lähettämät tekstit, esim. kommentit).

Palvelun käyttö kaupalliseen tarkoitukseen, liiketoiminnassa tai tietopalvelutarkoituksiin on kielletty ilman erillistä Palveluntarjoajan kirjallista lupaa.

Asiakas on velvollinen korvaamaan vahingot, jotka ovat aiheutuneet näiden käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta tai käyttöehtojen määräysten laiminlyömisestä.

Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella voimassa olevien tekijänoikeuslakien mukaan. Asiakkaalla ei ole ilman tekijän nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai kaupallisesti hyödyntää muiden käyttäjien Palveluun toimittamaa suojattua materiaalia paitsi lainsäädännön niin erityistapauksissa salliessa.

Asiakkaan palveluun lisäämien kuvien tekijänoikeudet eivät siirry Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus päättää kuvan julkaisemisesta palvelussa tai sen poistamisesta palvelusta.

Asiakas vastaa Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Asiakas vastaa kustannuksellaan käyttämiensä laitteistojen, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien yhteensopivuudesta Palvelun kanssa.

Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Palvelun omistus- ja kaikki muut oikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelua, sen koko sisältöä ja tarkoitusta, saatavilla oloa sekä sen käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia.

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa oman harkintansa mukaisesti ja siitä erikseen ilmoittamatta peruuttaa Asiakkaan salasana ja käyttäjätunnus sekä Asiakkaan rekisteröinti.

Palveluntarjoajalla on oikeus näyttää palveluun julkisesti jakoon laitettuja kuvia, videoita ja kuvakansioita Palvelun sisällä sekä etusivulla. Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus julkaista Asiakkaan julkisia sisältöjä muissa medioissa Palvelun markkinointitarkoituksiin ilman Asiakkaan erillistä suostumusta. Asiakkaan nimeä tai lempinimeä ei tällöin välttämättä mainita kuvan yhteydessä.

Palvelutarjoajalla on oikeus julkaista palveluun julkiseksi laitettuja kuvia, videoita ja muita sisältöjä kaikissa muissa medioissaan sellaisissa yhteyksissä, jotka liittyvät Palveluun ja sen käyttämiseen. (Tämä tarkoittaa esimerkiksi viikon katsotuimpien kuvien tai toimituksen valitsemien kuvien listaamista ESS.fi-verkkosivuilla tai Etelä-Suomen Sanomissa).

Asiakas on tietoinen siitä, että Palveluntarjoajan järjestämiin kuvatempauksiin (kuvakeräyksiin) lähetettyjen kuvien käyttöoikeuksista sovitaan kuvatempauskohtaisella sopimuksella, joka voi sallia Palveluntarjoajalle laajemmat käyttöoikeuden kuviin kuin tämä sopimus.

Palvelutarjoajalla on oikeus käsitellä kuvaa, jotta kuva olisi teknisiltä ominaisuuksiltaan julkaisukanavan tarpeiden mukainen. Palveluntarjoajalla on oikeus muokata Asiakkaan toimittamia kuvia tarvittaessa ja esimerkiksi pienentää tai pakata kuvaoriginaaleja.

Palveluntarjoajalla on oikeus Asiakasta kuulematta ja tälle erikseen siitä ilmoittamatta poistaa sopimattomaksi katsomansa materiaali, kuva- ja muut tiedostot sekä käyttäjien kirjoittamat tekstit. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa laiton tai käyttöehtojen vastainen aineisto lain mukaisesti toimivaltaiselle viranomaiselle.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa virheellisiä tietoja antanut tai muuten näitä käyttöehtoja, lakia tai hyviä tapoja rikkonut Asiakas Palvelusta ja Asiakasta kuulematta estää hänen pääsynsä Palvelun Asiakkaaksi. Palveluntarjoajalla on myös oikeus vaatia Asiakasta vaihtamaan salasana, jos Palveluntarjoaja epäilee että Asiakkaan salasana ei ole enää luotettavissa tai oikeissa käsissä.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Asiakkaan kuvat ja muut sisällöt sen jälkeen, kun asiakas on sanoutunut palvelusta irti tai Palveluntarjoaja on sulkenut Asiakkaan tunnukset.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun toimivuudesta

Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että Palvelu on käytössä keskeytyksettä. Palvelu on käytössä toistaiseksi, ja Palveluntarjoaja voi irtisanoa ja lopettaa Palvelun tai sen osan milloin tahansa. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Palvelun toimimattomuuden tai sen äkillisen lopettamisen tai alasajon aiheuttamasta seurauksesta Asiakkaalle. Palveluntarjoaja ei vastaa myöskään Asiakkaan Palveluun lähettämien tai siellä jakamien tiedostojen pysyvyydestä, säilymisestä, vahingoittumisesta, väärästä käytöstä tai muusta vastaavasta ei-toivotusta tiedostoja kohtaavasta tapahtumasta.

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Palveluun ladatut tiedot, tiedostot ja muut materiaalit ovat alttiita tietoverkkojen, palvelimien ja muun tietoliikenteen häiriöille ja virheille sekä muille mahdollisille häiriöille ja virheille ja että kaikki Palveluun ladatut tiedostot ja muut materiaalit saattavat jostain syystä tuhoutua. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään tiedostoille tai muille materiaaleille aiheutuneista vahingoista.

Asiakas ymmärtää, että Palvelun tarkoitus ei ole toimia tiedostojen tai muiden materiaalien tallennuspaikkana, vaan ainoastaan mahdollistaa, toimivuutensa puitteissa, kuvien ja muiden sisältöjen jakamisen verkkopalvelun käyttäjille.

Palvelussa voi olla mahdollisuus rajoittaa pääsy käyttäjän luomiin kuva-albumeihin määrittämällä albumille salasana. Asiakas ymmärtää, että albumin suojaaminen salasanalla ei anna suojaa albumiin tallennetuille kuville. Kuka tahansa internetin käyttäjä, joka tietää tai arvaa suojatussa albumissa olevan kuvan verkko-osoitteen, voi nähdä kuvan. Kuvien verkko-osoitteet ovat pitkiä ja satunnaisia, minkä vuoksi niiden arvaaminen on käytännössä äärimmäisen epätodennäköistä.

Palveluntarjoaja pyrkii takaamaan Palvelun häiriöttömän toiminnan. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa teknisten vikojen, tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden, haitallisten ohjelmistojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta taikka Palvelun muuttamisesta, lopettamisesta tai sisällöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntarjoaja ei ole Käyttäjille eikä kolmansille osapuolille korvausvelvollinen mistään Palveluun sisältöön tai toimintaan liittyvästä seikasta. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa julkaista Käyttäjien järjestelmään tallentamille kuville käyttöraja liittyen tiedostojen muistikokoon.

Palveluntarjoajan muut palvelut

Palveluntarjoaja saattaa mahdollistaa Palveluntarjoajan muiden palvelujen, kuten erilaisten sovellusten ostamisen ja/tai käytön Palvelussa. Näitä käyttöehtoja sovelletaan tällöin myös tällaisiin muihin Palveluntarjoajan tuotteisiin ja palveluihin, ellei näiden muiden tuotteiden tai palvelujen osalta erikseen näiden yhteydessä toisin todeta.

Palveluntarjoaja ei vastaa yhteistyökumppanien palveluista

Palveluntarjoaja mahdollistaa kolmannen osapuolen ("Yhteistyökumppani") tuotteiden tai palvelujen ostamisen tai käyttämisen Palvelun tai Yhteistyökumppanien verkkosivustojen kautta.

Asiakas sitoutuu siihen, että Palveluntarjoajalla ei ole mitään vastuuta Yhteistyökumppanien tuotteiden tai palvelujen ostoista, niiden maksusta tai toimituksesta tai muista niihin liittyvistä seikoista. Palveluntarjoaja ei myöskään ole millään tavalla vastuussa Yhteistyökumppanien verkkosivustoilla esitetyistä tiedoista, riippumatta siitä, ovatko Yhteistyökumppanien verkkosivut teknisesti Palveluntarjoajan palvelimella vai jollain muulla palvelimella.

Käyttöehtojen muutokset ja velvoitteiden siirto

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun käyttöehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle joko sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Päivitetyt ja voimassaolevat käyttöehdot ovat Asiakkaiden nähtävissä Palvelun verkkosivustolla. Muutokset tulevat voimaan heti. Mikäli Asiakas jatkaa Palvelun käyttöä käyttöehtojen muutosten jälkeen, katsotaan hänen hyväksyneen muuttuneet ehdot.

Saatuaan tiedon käyttöehtojen muutoksista Asiakas voi irtisanoa Palvelun kirjallisesti joko lähettämällä viestin palautelomakkeen kautta tai muulla Palveluntarjoajan osoittamalla tavalla. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta toimittaa Asiakkaalle palveluun ladattujen kuvien alkuperäisiä versioita tämän irtisanottua Palvelun.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää ulkopuolista palveluntarjoajaa Palvelun toteuttamisessa. Palveluntarjoajalla on myös oikeus siirtää Asiakkaiden järjestelmään lähettämät kuvat ja kaikki Palvelun käyttämiseen liittyvät tiedot ja käyttäjätiedot kolmannelle osapuolelle siitä etukäteen Asiakkaalle ilmoittamatta. Kolmannen osapuolen on kuitenkin tällöin sitouduttava voimassa oleviin käyttöehtoihin, jolloin kolmannesta osapuolesta tulee näiden käyttöehtojen tarkoittama Palveluntarjoaja. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää käyttöoikeuttaan. Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

Alueelliset rajoitukset

Palvelu on suunnattu ensisijaisesti käytettäväksi Suomesta ja suomen kielellä. Palvelun käyttö on aina sallittu Euroopan Unioniin kuuluvista maista sekä kaikista Pohjoismaista. Palveluiden käyttämisestä muista maista on sovittava erikseen Palveluntarjoajan kanssa.
Palvelua ei saa käyttää alueella, jossa kyseisen alueen lait ja/tai säännökset kieltävät Palvelun käyttämisen.

Ylivoimainen este

Lakko, työsulku, tulipalo, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu Palveluntarjoajasta riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Palveluntarjoajan noudattamasta näitä käyttöehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi.

Erimielisyydet ja sovellettava laki

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki Palveluun ja sen käyttöön ja käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet, joista ei ole voitu sopia osapuolten välisissä neuvotteluissa, ratkaistaan Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.

Rekisteröityminen (vaihe 1)

  • Palvelun käyttöehdot
    Lue palvelun käyttöehdot. Rekisteröitymisen edellytys on, että hyväksyt käyttöehdot.

Rekisteröityminen (vaihe 2)

Täytä lomakkeelle oikeat henkilötietosi. Palvelun salasana lähetetään antamaasi sähköpostiosoitteeseen, joten varmistathan, että osoite on oikein kirjoitettu. Samaa osoitetta käytetään myös mahdollisten palvelua koskevien tiedotteiden lähettämiseen.

Huomaathan, että edellytämme rekisteröityvien henkilöiden olevan 15 vuotta täyttäneitä.

Rekisteröityminen (vaihe 3)

Palvelu lähettää salasanan sähköpostiisi lähes välittömästi. Jos et noin 15 minuutin kuluessa näe palvelun lähettämää sähköpostia, tarkista mahdollinen roskapostikansiosi. Mikäli viestä ei ole tullut, käy kirjoittamassa sähköpostiosoitteesi tai käyttäjätunnuksesi Unohtunut salasana -toiminnon kenttään, jolloin palvelu lähettää salasanaviestin uudelleen. Mikäli viestiä ei kuitenkaan tule, kerro siitä meille palvelun palautelomakkeella. Kirjoita viestiin myös käyttäjätunnuksesti ja sähköpostiosoitteesi. Olemme sen jälkeen yhteydessä sinuun (arkipäivisin klo 8-16).